Условия за ползване

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ регламентират отношенията, между "Би Джи Ар Груп" ООД с адрес на регистрация гр. София, бул. "Витоша" 115-117, ЕИК 831844806, тел. 02/953 33 25 и лицата, ползващи сайта и онлайн магазина находящи се на www.megastore.bg

В настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ се употребяват следните термини:

 • "САЙТ", означаващ уебсайта, намиращ се на www.megastore.bg;
 • "ОНЛАЙН МАГАЗИН", означаващ виртуалният магазин, намиращ се на www.megastore.bg и предоставящ възможността за закупуване на стоки през Интернет;
 • "ПОЛЗВАТЕЛ", означаващ лице, ползващо функционалностите на сайта и/или онлайн магазина;
 • "ПОТРЕБИТЕЛ", означаващ потребител по смисъла на Законa за защита на потребителите (ЗЗП);
 • "ЛИЧНИ ДАННИ", означаващ лични данни по смисъла на Законa за защита на личните данни (ЗЗЛД).
 • "НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ", означаващ наложен платеж по смисъла на Закона за пощенските услуги (ЗПУ).
 • "ОБЩИ УСЛОВИЯ", означаващ настоящите общи условия. С кликването върху който и да е линк, бутон или приложение находящи се на сайта, с изключение на линка сочещ към тези ОБЩИ УСЛОВИЯ, ползвателят изрично и безусловно се съглaсява с настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползването на сайта и онлайн магазина

Регистрация

Процедурата по регистрация на сайта е доброволна и безплатна. Регистрацията е задължителна само за пазаруване чрез онлайн магазина. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно, без да е необходима регистрация. За да се регистрирате е необходимо да попълните регистрационeн формуляр, който се намира ТУК

Стоки

Информация

Чрез електронна поръчка от онлайн магазина могат да бъдат закупувани единствено и само тези стоки, които системата позволява да бъдат добавяни в пазарската кошница на ползвателя. Цялата информация относно предлаганите за продажба чрез онлайн магазина стоки, включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя, респективно вносителя на съответната стока, като "Би Джи Ар Груп" ООД не носи каквато и да е отговорност при невярно, неправилно или неточно представена информация, вярна информация, представена по заблуждаващ начин, при разминаване между представеното фактическо и действителното положение, както и при печатни грешки.

Цени

Всички представени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им. "Би Джи Ар Груп" ООД си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време. Представени в сайта цени на стоки са крайни и включват всички данъци и такси.

Поръчки

Поръчки могат да правят само регистрирани потребители приели общите условия. За да направите поръчка е необходимо да попълните формуляра за поръчка.

Плащане

Ползвателят може да заплати цената на поръчана от онлайн магазина стока като използва по свой избор един следните способи:

 • Наложен платеж.
 • Плащане с банкова карта. (в момента този начин на плащане не е достъпен и ще бъде добавен по-късно)
 • Банков превод.
 • Плащане чрез eBG.bg.(в момента този начин на плащане не е достъпен и ще бъде добавен по-късно)
 • Плащане чрез PayPal(в момента този начин на плащане не е достъпен и ще бъде добавен по-късно)

Независимо от избрания способ всички плащания се извършват само в български лева. С приемането на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, ползвателят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща авансово на "Би Джи Ар Груп" ООД цялата продажна цена на поръчана чрез онлайн магазина стока. В случай на плащане чрез "наложен платеж", при доставката купувачът получава от куриера фактура, в която е посочена поръчаната стока, дължимата за нея продажна цена, както и цената на доставка. Купувачът предава на куриера сума, равна на общата сума (включваща цената на стоката и цената на доставка) посочена във фактурата, което се отбелязва в талона за приемо-предаване (удостоверяващ предаването на стоката посочена във фактурата от куриера на купувача), който служи за разписка. С подписването талона за приемо-предаване купувачът овластява куриера да предаде от негово име и за негова сметка на "Би Джи Ар Груп" ООД сумата, представляваща продажната цена на доставената стока.

Договор

Договорът за продажба от разстояние между "Би Джи Ар Груп" ООД и ползвателя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на "Би Джи Ар Груп" ООД.

Доставка на поръчана стока. Срок на доставка

Доставката на поръчана чрез онлайн магазина стока се извършва с куриер или на място в офиса на MEGASTORE.BG: гр. София, бул. "Витоша" №115-117. Доставки с куриер се извършват само на географската територия на Република България, което изключва доставки в български задгранични дипломатически мисии, посолства, кораби и самолети под български флаг и др., които според нормите на международното право се считат за част от територията на Република България. При доставката получателят подписва талон за приемо-предаване, който удостоверява точното изпълнение на поръчката.

Сроковете за доставка на поръчани чрез онлайн магазина стоки са следните:

 1. За стоки поръчани до 12 часа българско време - до три работни дни, считано от деня следващ деня, в който е направена поръчката.
 2. За стоки поръчани след 12 часа българско време - до четири работни дни, считано от деня следващ деня в който е направена поръчката.

"Би Джи Ар Груп" ООД си запазва правото едностранно, без да информира потребителя да удължава посочените срокове с до седем дни. Стоките се доставят на получателите стандартно – на ръка срещу подпис, като по-големите пратки (по преценка на лицето, извършващо доставката) се доставят до входа на сградата.

При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва:

 1. За служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязват името и длъжността/отдела на лицето, получило пратката.
 2. За домашен адрес – на член от домакинството, като се отбелязват името на лицето, получило пратката, и връзката му с получателя.

При невъзможност за връчване на пратката при първо посещение, не по вина на "Би Джи Ар Груп" ООД и/или куриера (в случай, че няма никой на адреса и др.), лицето извършващо доставката оставя известие, в което посочва телефон за връзка, на който получателят трябва да се обади в срок от три работни дни за да бъде уточнен нов срок за извършване на доставката. При невъзможност за връчване на пратката и при второ посещение не по вина на "Би Джи Ар Груп" ООД и/или куриера, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява, като в този случай, като санкция за неизпълнението му от страна на купувача, "Би Джи Ар Груп" ООД задържа всички заплатени от купувача суми. Казаното в предходното изречение се отнася и за случаите, когато получател неоснователно откаже да приеме дадена пратка.

Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена

На основание чл. 55, ал.1 от ЗЗП., купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП в седемдневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:

 1. Потребителят предварително писмено да информира "Би Джи Ар Груп" ООД, на следния имейл адрес: eshop@megastore.bg, че на основание чл. 55, ал.1 от ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи:
  • банкова сметка по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока;
  • при плащане с банкова карта, заплатената сума ще бъде възстановена единствено с кредитна операция по оригиналната карта, с която е платена поръчката
 2. Стоката да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа лице, в склада на "Би Джи Ар Груп" ООД.
 3. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна и да не е нарушена цялостта на поставени от "Би Джи Ар Груп" ООД защитни стикери.
 4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на "Би Джи Ар Груп" ООД, рискът от случайното и погиване или повредждане се носи изцяло от потребителя.

В случай, че потребител се възползва от правото си по чл. 55, ал.1 ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по-горе условия, "Би Джи Ар Груп" ООД се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда даден по-горе банкова сметка) в срок от пет работни дни от връщането на стоката.

Защита на личните данни

С приемането на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от "Би Джи Ар Груп" ООД и/или упълномощени от дружеството трети лица за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, маркетингови и рекламни цели и анализи на "Би Джи Ар Груп" ООД, участие в игри, промоции и томболи организирани от дружеството, както и за всякакви други незбранени от законодателството цели. Ползвателят по всяко време може да получи информация дали предоставените от него лични данни се обработват и използват от "Би Джи Ар Груп" ООД, както и целите на обработката и използването.

Преглед на стоката. Рекламации

При получаването на стоката потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазина стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция. Адрес за жалби: гр. София, бул. „Витоша” №115-117, телефон за техническа поддръжка 02/9533325

Други

"Би Джи Ар Груп" ООД се ангажира да предоставя само услугите представени в сайта, по начина, по който са представени. Цялата информация представена на сайта включително, но не само дизайн, наличности, цени и местонахождение на стоките е валидна единствено и само към момента на предствянето й, като "Би Джи Ар Груп" ООД си запазва правото по всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, наличности и т.н., за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на "Би Джи Ар Груп" ООД преди извършването й поръчки. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от наша страна, то следва да бъде дадено. В противен случай, независимо от потвърждаване на поръчката същата, ще бъде считана за невалидна. "Би Джи Ар Груп" ООД не носи отговорност за съдържанието и безопасността на сайтове, към които препращат линкове, публикувани на настоящия сайт. Кликването върху такива линкове и използването на сайтове, към които същите препращат, се извършва от ползватели на настоящия сайт изцяло на собствен риск и отговорност. В случаите, когато това е необходимо, ползвателите на сайта се задължават да предоставят коректно и пълно изискваните от тях данни.

"Би Джи Ар Груп" ООД не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес. Задължение на ползвателя е да опазва конфиденциалността на използваните от него за регистрация в онлайн магазина имейл адрес и парола. Всяка направена чрез онлайн магазина поръчка ще бъде считана от страна на "Би Джи Ар Груп" ООД за редовна, ако при направата й са използвани имейл адрес и парола, които системата е приела за валидни, независимо от това дали същите са използвани от лице различно от титуляра или от неовластено лице. В случай, че ползвателят е дал своето съгласие, "Би Джи Ар Груп" ООД има право да му изпраща информация за промоции, игри, томболи и др. Достъпът до ресурсите на сайта и онлайн магазина за некоректни ползватели ще бъде блокиран. Акаунтите на ползватели, които нарушат условията за ползване на сайта и онлайн магазина, както и акаунти на ползватели, които ги използват не по предназначение ще бъдат заличени. За неуредените в настоящите общи условия въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на настоящите общи условия и по тълкуването и изпълнението на договорите за продажба от разстояние на поръчани от онлайн магазина стоки ще бъдат решавани със споразумение, в случай на непостигане на такова и ако подсъдността не е посочена императивно, спорът ще бъде отнасян за разрешаване от компетентния съд в гр. София, съгласно правилата на родовата подсъдност по ГПК, а именно – Софийски районен съд или Софийски градски съд.